SC GROUP
  JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES   SC GROUP

Būtiskākie darbību reglamentējošie likumi un normatīvie akti:

Starptautiskie normatīvie akti

 • ISPS kodekss – Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss (International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code))
  • <+> English
  • <+> Latviski
  • <+> Russian
 • <+> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 725/04 „Par kuģu un ostu aizsardzības stiprināšanu” 2004. gada 31. marts.
 • <+> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/65/EK „Par Ostu aizsardzības pastiprināšanu” 2005. gada 26. oktobris.
 • <+> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 562/2006 ( Šengenas Robežu Kodekss ).
 • <+> Eiropas Padomes Direktīva 2008/114/EK "Par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību" 2008. gada 8. decembris (Dokuments attiecas uz EEZ).
 • Eiropas Komisijas Regula 2005/884/EK, ar kuru nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai jūras satiksmes drošības jomā. 2005. gada 10. jūnijs(Dokuments attiecas uz EEZ).
 • SJO rezolūcija A.887(21) – SJO Asamblejas rezolūcija A.887(21) „Pasaules jūras avāriju un drošības sakaru sistēmas reģistrācijas datubāzē esošās informācijas iegūšana, veidošana un koriģēšana”
 • SJO rezolūcija A.857(20) – SJO Asamblejas rezolūcija A.857(20) „Norādījumi kuģu satiksmes vadībai”
 • COLREG – 1972.gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem
 • IMDG kodekss – Starptautiskais jūrasbīstamo kravu kodekss
 • MARPOL – 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols ar pielikumiem
 • Helsinku konvencija – 1992.gada Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību
 • INF kodekss – Starptautiskais kodekss par iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošu pārvadāšanu uz kuģiem
 • SJO Rekomendācijas drošai bīstamo kravu transportēšanai un ar to saistītajām aktivitātēm ostās (IMO Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas, SJO cirkulārs MSC/Circ.675)
 • SJO Kravu drošas kraušanas un nostiprināšanas kodeksu ar tā labojumiem (IMO Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing, SJO rezolūcija A.714(17))
 • 1997.gada „Ro-ro termināļu droša darbība” (ICHCA Safe Operation of Ro-ro Terminals, 1997)
 • SJO Beramkravu kuģu iekraušanas un izkraušanas drošas prakses kodeksu (BLU kodekss, Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU Code), SJO rezolūcija A.862(20))
 • SJO, Starptautiskās darba organizācijas, ANO Eiropas ekonomisko lietu komitejas izdotās Vadlīnijas kravas transporta vienību iepakošanai (IMO/ ILO/ UN ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs), 1997)
 • Starptautisko graudu beramkravu drošas pārvadāšanas kodeksu (International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk, SJO rezolūcija MSC.23(59))
 • SJO Drošas prakses kodeksu kokmateriālu pārvadāšanai uz kuģa klāja un tā grozījumus (Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes, as amended, SJO rezolūcija A.715(17))
 • 1998.gada „Droša darbība uz konteineru kuģiem” (ICHCA Safe Working on Container Ships, 1998)
 • Konvencija par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību, ratificēta 07.04.2004

Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumi:

 • <+> Nr.746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību", pieņemti 22.12.2015.
 • <+> Nr.745 "Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība", pieņemta 22.12.2015.
 • <+> Nr.683 „Kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanas kārtība”, pieņemti 22.08.2006.
 • <+> Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība", pieņemti 01.06.2010.
 • <+> Nr.697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi", pieņemti 27.07.2010.
 • <+> Nr.339 „Noteikumi par ostu formalitātēm”, pieņemti 15.05.2012.
 • Nr.423 Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”, pieņemti 26.06.2007.
 • Nr.612 "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, pieņemti 11.09.2007.
 • Nr.857 „Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros”, pieņemti 04.08.2009.
 • Nr.1164 „Ostas valsts kontroles kārtība”, pieņemti 21.12.2010.
 • Nr.747 „Kuģu pasažieru reģistrācijas kārtība”, pieņemti 23.12.2003.
 • Nr.1171 „Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos”, pieņemti 21.12.2010.
 • Nr. 721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu", pieņemti 03.08.2010.
 • Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”, pieņemti 08.10.2002.
 • Nr.1599 ,,Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem”, pieņemti 22.12.2009.
 • Nr.561 ,,Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība”, pieņemti 12.07.2011.
 • Nr.280 „Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām”, pieņemti 26.04.2005.
 • Nr.412 „Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība”, pieņemti 23.05.2006
 • Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”, pieņemti 06.01.2004.
 • Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, pieņemti 17.02.2004.
 •  Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums", pieņemti 29.01.2002.
 • Nr.1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju ", pieņemti 17.11.2009.
 • Nr.384 ”Noteikumi par bīstamajām iekārtām", pieņemti 07.11.2000.
 • Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti", pieņemti 03.11.2009.
 • Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", pieņemti 03.09.2002.
 • Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", pieņemti 02.10.2007.
 • Nr.1480 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums", pieņemts 15.12.2009.
 • Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi", pieņemti 06.09.2005.
 • Nr.143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi" , pieņemti 14.02.2006.
 • Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", pieņemti 29.04.2003.
 • Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība", pieņemti 11.02.2003.
 • Nr.107  ”Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība", pieņemti 12.03.2002.
 • Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi", pieņemti 28.09.2010
 • Nr.498 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"", pieņemti 28.06.2011.
 • Nr.1046 "Veselības aprūpes un finansēšanas kārtība", pieņemti 19.12.2006.
 • Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai", pieņemti 17.02.2009.
 • Nr.273 "Mērvienību noteikumi", pieņemti 23.03.2010.
 • Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus", pieņemti 20.08.2002.
 • Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem", pieņemti 02.05.2000.
 • Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”, pieņemti 16.09.2003.
 • Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm", pieņemti 18.07.2000.
 • Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti", pieņemti 03.08.2004.
 • Nr.336 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām", pieņemti 25.06.2003.
 • Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi", pieņemti 30.05.2000.
 • Nr.325 ”Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”, pieņemti  15.05.2007.
 • Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem", pieņemti 19.07.2005.
 • Nr.83 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi", pieņemti 25.01.2011.
 • Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”, pieņemti 28.08.2001.
 • Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī", pieņemti 22.01.2002.
 • Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība", pieņemti 25.08.2009.
 • Nr.544 "Noteikumi par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kopienu par Latvijas Republikas dalību "Kopienas mehānismā, lai sekmētu pastiprinātu sadarbību, sniedzot civilās aizsardzības palīdzību"" , pieņemti 23.12.2002.
 • Nr.300 "Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē", pieņemti 10.06.2003.
 • Nr.749 "Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos", pieņemti 10.08.2010.
 • Nr.164 ”Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība", pieņemti 23.04.2002.
 • Nr.279 "Noteikumi par ugunsgrēku un glābšanas darbu uzskaiti", pieņemti 17.04.2012.
 • Nr.639 "Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība", pieņemti 11.11.2003.
 • Nr.686 "Noteikumi par iestāžu organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām", pieņemti 09.12.2003.
 • Nr.804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem", pieņemti 25.10.2005.
 • Nr. 842 ”Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtība”, pieņemti  11.12.2007.
 • Nr.61 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus", pieņemti 03.02.2004.
 • Nr.377 "Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos", pieņemti 22.04.2004.
 • Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums", pieņemti 23.03.2004.
 • Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude", pieņemti 10.03.2009.
 • Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi", pieņemti 25.03.2008.
 • Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu", pieņemti 29.04.2003.
 • Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība", pieņemti 21.06.2011.
 • Nr.66 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā", pieņemti 27.01.2009.
 • Nr.1072 „Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība”, pieņemti 28.12.2006.
 • Nr.930 „Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”, pieņemti 11.11.2008.
 • Nr.1074 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi", pieņemti 22.12.2008.
 • Nr.1060 "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās", pieņemti 15.09.2009.
 • Nr. 40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”, pieņemti 30.01.2001.

Latvijas Republikas Likumi:

 • <+> "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss" , īpaši punkti 1162, 1163, 1164.
 • Latvijas Republikas Satversme, pieņemts 15.02.1922.
 • Darba likums, pieņemts 20.06.2001.
 • Darba aizsardzības likums, pieņemts  20.06.2001.
 • Likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", pieņemts 24.09.1998.
 • Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997.
 • Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums, pieņemts 01.04.1998.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likums, pieņemts 28.10.2010
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieņemts 13.10.2011.
 • Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", pieņemts 13.11.1998.
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, pieņemts 07.12.1984.
 • Krimināllikums, pieņemts 17.06.1998.
 • Likums "Par atbilstības novērtēšanu", pieņemts 08.08.1996.
 • Likums "Par piesārņojumu", pieņemts 15.03.2001.
 • Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību", pieņemts 26.10.2000.
 • Enerģētikas likums, pieņemts 03.09.1998.
 • „Likums par ostām”, pieņemts 22.06.1994.
 • Likums "Par valsts noslēpumu", pieņemts 17.10.1996.
 • Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums, pieņemts 31.10.2002.
 • Nacionālās drošības likums, pieņemts14.12.2000.
 • Likums "Par policiju", pieņemts 04.06.1991.
 • Likums "Par izņēmuma stāvokli", pieņemts 02.12.1992.
 • Epidemioloģiskās drošības likums, pieņemts11.12.1997.
 • Mobilizācijas likums, pieņemts 30.05.2002.
 • Dzelzceļa pārvadājumu likums, pieņemts 21.12.2000.
 • Autopārvadājumu likums, pieņemts 23.08.1995.
 • Informācijas atklātības likums, pieņemts 29.10.98.
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums, pieņemts 23.03.2000.
 • Ārstniecības likums, pieņemts 12.06.1997.
 • Muitas likums, pieņemts 18.03.2004
 • Latvijas Republikas valsts robežas likums, pieņemts 27.10.1994.
 • Jūras kodekss, pieņemts 29.05.2003.
 • Civilās aizsardzības likums, pieņemts 05.10.2006.
 • Vides aizsardzības likums, pieņemts 02.11.2006.
 • Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, pieņemts 24.10.2002.
 • Autortiesību likums, pieņemts 06.04.2000.
 • Apsardzes darbības likums, pieņemts 11.05.2006.

 

Lapa pēdējo reizi pārskatīta: 06.12.2017

--------------------
JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES
SIA “SC GROUP”
Firsa Sadovņikova iela 21, Rīga, LV-1003, Latvija, Tel.: +37167281413, Fakss: +37167691410, e-pasts: info@scgroup.lv